گنجینه اردستان وزواره

جمع آوری اطلاعات منطقه اردستان وزواره در یکجا البته بمرور

سادات طباطبائی بروجرد


با تشکر از جناب آقای دکتر سید علی علوی نیا
«با سلام و تشکر از زحمات شما.
سادات طباطبایی بروجرد چنین مسیر تاریخی داشته اند:
پس از سکونت عده ای از اولاد طاهر ابن علی ابن ابوالحسن (شاعر اصفهانی) در زواره عده ای از انها مجدد به اصفهان بازگشت داشته اند.من جمله عباد ابن علی ابن حمزه ابن طاهر.ایشان از بزرگان علما اصفهان در قرن پنجم بوده و دختر ایشان آمنه از عرفا و محدثین مشهور و از بانوان صالحه ی تاریخ قرن پنجم و ششم می باشد.
فرزندان عباد ابن علی ساکن خوراسگان اصفهان بوده اند و مقبره نواده ایشان میر قوام الدین هم به صورت امامزاده در خوراسگان اصفهان موجود است.نواده ایشان سید حسن مجددا ساکن زواره شده و فرزند ایشان میر جلال الدین عازم منطقه کوهپایه می گردد .مقبره ایشان در جشوقان کوهپایه زیارتگاه است.
نوادگان ایشان از این منطقه به اطراف مهاجرت داشته اند.جد مشترک ایه الله برو جردی و بحرالعلوم ساکن نجف گردیده و از انجا به دعوت مردم بروجرد وارد بروجرد می گردند.
همچنین نواده ی دیگر سید جلال الدین یعنی سید علی حکیم بوده که طبیب دربار صفوی بوده و به دعوت مردم نجف ساکن نجف می گردد و سادات حکیم عراق از نسل ایشانند.
نواده ای از ایشان هم به ابرکوه در استان یزد وارد می شود که اینجانب دکتر سید علی علوی نیا نویسنده ی کتاب تاریخچه ال طباطبا و شرح سادات ابرکوه از نسل وی می باشم.امیدوارم اطلاعاتم مفید و مثمر ثمر باشد.
امیدوارم با کمک دوستان بتوانیم تاریخچه ی کامل تری از خاندان ال طباطبا ارائه نماییم.»

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:35  توسط عماد   | 

طایفه قاری

طایفه قاری

این طایفه منسوبند بسید جعفر قاری از سادات طیا طبایزواره که ظاهرا" نسب آنان به سید غیاث الدین زوارای میرسد که از مفسران وقراء معروف بوده وشاید لقب قاری هم از همان جهت باشد.

سید جعفر دارای دو پسر باسامی:

1-سید مهدی قاری

2-میر سید علی قاری بوده است.

سید مهدی قاری دارای سه پسر باسامی:

1-سید محمود

2-سید محمد حسین

3-سید مصطفی بوده است

سید محمود بن سید مهدی قاری دارای یک پسر بنام سید مهدی ویک دختر بنام معصومه بوده است.

سید محمد حسین بن سید مهدی دارای سه پسر باسامی :

1-دکتر سید محمد طبا طبائی معاون اداره پزشک قانونی که شرح حالش در باب اطباء خواهد آمد.

2-سید علی اکبر طبا طبائی از قضات دادگستری که شرح حالش در فصل معاصرین خواهد گذشت.

3-سید ابراهیم طبا طبائی ویک دختر بنام مریم خانم بوده است.

سید مصطفی بن سید مهدی سه دختر داشته است.

میر سید علی بن سید جعفر دارای شش پسر باسامی:

1-سید یحیی

سید علی اکبر

3-سید اسمعیل

4-سید جعفر

5-سید محمود

6-سید صادق ویک دختر ( زوجه میرزا حسین بن آقا کوچک صباغ ) بوده است.

آنچه از مطالعه طوایف سادات طبا طبای زواره معلوم می شود این است که محمد هادی جد سوم حاجی میرزا هادی سه پسر باسامی:

1-محمد رضا جد اعلای حاجی میرزا هادی.

2- محمد مسعود

3- محمد جعفر داشته است وطبق شجره نامه ای که در سال یک هزار و دویست و هشتاد ودو (1282 ه ق ) نوشته شده آن سه پسر در آن زمان (1282) که نود وپنج سال قبل می باشد وجود داشته اند وپس از دقت احتمال قرین بیقین داده می شود که محمد جعفر بن محمد هادی همان سید جعفر پدر سید مهدی و میر سید علی قاری بوده است وبا این کیفیت سلسله نسب قاری باین ترتیب خواهد بود.

«دکتر سید محمد طبا طبائی بن سید محمد حسین بن سید مهدی بن سید جعفر بن محمد هادی بن محمد کاظم بن محمد بن محمد هادی بن سید محمد ( شرف الدین – مات به اصفهان ) بن سید علی  زین العابدین ( ولد به زواره ومات به اصفهان ) بن غیاث الدین مسعود بن تقی الدین محمد تا آخر سلسله ای که برای طایفه میرزا هادی نوشته شد.

با این ترتیب طایفه قاری در درجه اول با طایفه حاجی میرزا هادی وبعد با طوایف میر محمد شفیع زواره واردستان وجدلی وحاجی میرزا هاشم وقندی ها منسوب می شوند .

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:22  توسط عماد   | 

طایفه حاجی میرزا هادی

طایفه حاجی میرزا هادی

این طایفه منسوبند به حاجی میرزا هادی که با سادات میر محمشفیع وسادات طایفه حاجی میرزا هاشم وجدلی اردستانی در شرف الدین علی میر میران متصل می شوند.

سلسله نسب حاجی میرزا هادی باین شرح به غیاث الدین مسعود پدر شرف الدین علی میر میران جد اعلای سادات میر محمد شفیع وحاجی میرزا هاشم مذکور در جغرافیای نژادی اردستان متصل می گردد « حاجی میرزا هادی بن میرزا کاظم بن محمد رضا بن محمد هادی بن محمد کاظم بن محمد هادی بن سید محمد ( مات به اصفهان )بن سید علی زین العابدین ( ولد به زواره مات به اصفهان )بن غیاث الدین مسعود بن تقی بن محمد بن حیدر بن غیاث بن محمد بن مرتضی بن علی (ملقب به ابی الفتئح ) بن بهاءالدین حیدر ( المکنی بابوالفتوح المدفون به زواره ) بن کمالدین حسن بن شهاب الدین علی بن عباد حمزة بن اسحق بن طاهر بن علی بن محمد ( المکنی بابی الحسن )بن احمد ( فتوح الدین ولد باصفهان و مات باصفهان ودفن فی محلة چمبلان اصفهان ) بن محمد (المکنی بابی جعفر )بن احمد (الشهیر برئیس )بن ابراهیم طبا طبا بن اسمعیل بن ابراهیم غمر بن حسن المثنی بن امام حسن( ع)

حاجی میرزا هادی سه پسر باسامی :

1-حاجی میرزا حسین

2-حاجی میرزا عبدالله

3-میرزا رضا بوده است

حاجی میرزا حسین دو پسر باسامی :

.1-حاجی میرزا محمد علی

2-میرزا محمد رضابوده است.

حاجی میرزا عبدالله دارای چهار پسر باسامی :

1-حاجی میرزا حسین

2-حاجی میرزا علی اکبر مدنی

3-حاجی میرزا کاظم هادیان

4-حاجی میرزا احمد بوده است

میرزا رضا بن حاجی میرزا هادی دارای دو پسرباسامی :

1-میرزا محمد

2-میرزا خلیل هادیان متخلص به معنوی که از شعرا می باشد.

حاجی میرزا حسین بن حاجی میرزا عبدالله دارای دو پسر باسامی:

1-جواد طیبی

2- ابرهیم (متوفی ) ویک دختر معصومه (زوجه میرزا علی اکبر ایزدی از طایفه میر محمد زمان ) بوده است.

. 1- حاجی میرزا علی اکبر مدنی دارای سه پسر :

.2- یرزا حسن مدنی

3- یحیی مدنی

سید محمد مد نی ( از بطن زوجه اصفهانی )بوده است.

حاجی میرزا کاظم هادیان دارای سه پسر باسامی:

1-سید رحیم هادیان

2-میر سید علی هادیان

3-سید رضا هادیان وچهار دختر باسامی :

1-شاهرخ ( زوجه میرزا حسن مدنی بن حاجی میرزا علی اکبر.

2-زهرا بیگم ( زوجه میرزا اسدالله عظیمی )

3-خورشید (متوفی )

4-بیگم بودهاست.

حاجی میرزا احمد بن حاجی میرزا عبدالله دارای سه پسر باسامی:

1-سید عبدالحسین احمدی

2-حاجی میرزا هادی احمدی

3-سید محمد دانشوسه دختر بوده است.

بعضی هم می گویند طایفه میرزا هادی با طایفه میرزا رفیعا اتصال پیدا می کنند ولی مدرکی ارائه نداده اند .دسته ای احتمال داده اند که با سادات چهار سوق شیرزای های اصفهان که نسبتشان باین شرح است منسوب گردند.

حاجی سید محمد تقی ( جد آقای همت یار که در خدمت وزارت فرهنگ است واصل وقف نامه زواره در تصرف او می باشد) بن حاجی میرزا محمد بن حاجی سید مهدی بن حاجی میر ابراهیم بن سید ابوالحسن بن حاجی میر اسمعیل بن میرزا سید علی بن میرزا رفیع الدین بن میرزا کاظم بن میرزا هادی بن میرزا رفیع الدین بن میرزا شفیع بن میرزا معصوم بن میرزا معزالدین بن میرزا کاظم بن میرزا یوسف بن میرزا محمد حسینبن میرزا صدرا بن میرمحمد حسین بن میرزا عبدالرضابن میرزا نورالدین محمد بن میرزا قوام الدین بن میر اسمعیل بن میر عماد الدین محمد بن میر ابوالمجد احمد بن عباد بن علی بن حمزة بن اسحق بن طاهر بن علی وهو ابوالحسین الشاعر الملقب بشهاب الدین بن ابوالحسن محمد شاعر اصفهانی بن اخمد الملقب بفتوح ولد باصفهان ودفن بمحله غازیان من توابع جوباره بن محمد المکنی بابی جعفرالمدفون عند قبر جده فی محلة چمبلان بن ابوعبدالله احمد الرئیس الملقب بفتوح بن ابرهیم وهو زین العابدین المدفون بچمبلان اصفهان بن اسمعیل الدیباج المدفون بگلبهار من محلات اصفهان بن ابرهیم الملقب بالغمر لکثرة جوده وسخائه وهو راوی احادیث جده استشهد فی حبس جعفر دوانیقی علیه اللعنةو هو ابن الحسن المثنی بن الحسن المثنی بن الحسن بن علی وفاطمه علیهماالسلام برای اتصال حاجی میرزا هادی باین سلسله ( سادات چهار سوق شیرازی ها)هم هیچ دلیلی جز وجد اسم  هادی در  بین سایر اسامی در میان نیست.. وحق همان است که مذکور گردیده.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:1  توسط عماد   | 

طایفه یموت

طایفه یموت

این طایفه منسوبند به میر محمد مهدی یموت زواره ای از اجله سادات طبا طبا واز شعرا اقطاب واوئل دوره قاجار میزیسته است وظاهرا" این طایفه هم با اولاد میرزا رفیعای نائینی بستگی دارند ولی کیفیت آن معلوم نیست.

میر محمد مهدی یموت دارای دو پسر باسامی :

1-میرزا احمد یموت که خود از عرفا ومعاصر با غفار خان کاشی حاکم اصفهان بوده ودیوان خطی پیر جمالی اردستان را در سال یک هزار ودویست وشانزده (1216 ه. ق)برای غفار خان خریداری نموده است . واین نکته در ظهر دیوان مذبور که در کتابخانه حاجی ملک موجود است نوشته شده.

2-میرزا محمد مهدی یموت معروف به کوچک ( چون پدرش قبل از ولادت او فوت شده بود بنام پدر موسوم گردیده است )که شرح حالش در باب شعرا خواهد آمد.

میرزا احمد یموت دارای پسری بنام خلیل ودختری داشته که زن میرزا علی محمد پدر قوام الحکماء از سادات حسینی نائین بوده است.

میرزا خلیل متوفی ( 1327 ه .ق ) دارای یک پسر بنام دکتر میرزا احمد احتشام الحکماء از اطباء معروف که شرح حالش در جای خود خواهد آمد ویک دختر بوده است.

دکتر میرزا احمد احتشام دارای دو پسر باسامی:

1-دکتر سید نظام الدین احتشام .

2-دکتر سید حسام الدین احتشام که شرح حالشان در محل خود خواهد گذشت ودو دختر باسامی:

1-شوکت خانم (زوجه نوحی )

2-حشمت خانم ( زوجه مرحوم سرهنگ دکتر سید عیسی علاج ) بوده است . زن دکتر میرزا احمد احتشام از طایفه سید مرتضی می باشد.

دکتر سید نظام الدین احتشام فوتواز او یکدختر باقی مانده است . میرزا کوچک خان یموت درای دو پسر باسامی :

1-میرزا حسین یموت.

2-میرزا حسن یموت.

میرزا حسین یموت فوت ودارای پنج پسر باسامی :

1-سید مهدی یموت

2-سید طاهر یموت

3-سید رضایموت

4-سید حشمت یموت

5-سید علی اکبر یموت ویکدختر بنام زهرا خانم بوده است.

میرزا حسن یموت در حال حاضر در قید حیات وفقط یک پسر بنام میرزا ابراهیم یموت دارد.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:36  توسط عماد   | 

طایفه میرزا آقا علی

طایفه میرزا آقا علی

این طایفه منسوبند به میرزا آقای نامی از طبا طبای زواره که دارای شش پسر بوده وهر کدام تیره ای را تشکیل داده اند وبرخی هم بنائی وسفلا مهاجرت کردهاند طایفه معروف به کوهکن در سرنج آباد ونیز طایفه آقای دکتر سید عبدالعلی علوی نائینی در نائین وطایفه یزدانبخش در کهیاز از این دسته اند که در جای خود گذشت .

یکی از پسر های میرزا آقاعلی سید کاظم بوده که با دختر محمد حسین خان عرب عامری ازدواج نموده و معروف است میدان بزرگ زواره را که بتصدی سادات میرزا آقاعلی است محمد حسین خان بنا نموده است.

از معاریف این طایفه بودهاند :مرحوم سید میرزا از علماء زواره که شرح حالش خواهد آمد ونیز میرزا محمد علی به حجت که فوت واز او دو پسر باسامی :

1-اصباح

2-میرزا همایون معصومی باقی مانده است دیکر میرزا ابراهیم فنا که فوت واز او دو پسر از آن جمله آقای سید محمد محیط طبا طبائی از فضلاء ونویسندگان که شرح حالش در فصل نویسندگان معاصر خواهد آمد.[ میرزا ابرهیم فنا بیش از دو پسر داشته که باهماهنگی یکی از این طایفه اصلاح خواهد شد انشاالله ]

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 9:26  توسط عماد   | 

طایفه سید مرتضی .یا حاجی میر باقر


طایفه سید مرتضی . یا حاجی میر باقر

این طایفه منسوبند به سید مرتضی بن محمد حسین بن حاجی میر محمد باقر بن میر محمد حسین باین ترتیب که سید مرتضی دارای چهار پسر باسامی:

1_ سید جعفر

2_حاجی سید حسین امام جمعه

3_ سید حسن

4_ میرزا نصرالله بوده است.

سید جعفر بن سید مرتضی دارای پسری بنام سید علی ملقب به عندلیب بوده است. سید علی عندلیب ساکن تهران ودارای پسر هائی باسامی:

1_دکتر سید حسن طبا طبائی که در آرتش مقاماتی داشته وفعلا باز نشسته و به خدمت پزشکی اشتغال دارد و شرح حالش در باب پزشکان خواهد آمد.

2_سید عباس طبا طبائی مقدم

3_سید محسن

4_ سید جعفر ودختر ش زوجه میرزا مظفر امامی بوده است.

حاجی سید حسین امام جمعه دارای پسری بنام سید مرتضی ملقب به علم الهدی امام جمعه زواره بوده است.

علم الهدی دارای سه پسر باسامی:

1_  حاجی آقا حسام الدین امامی امام جمعه که در سالف (1331 ش .ه )فوت واز او چند پسر ودختر باقی مانده است.

2_ میرزا مظفر امامی که از وکلای داد گستری ودارای دو زن بود یکی دختر سید علی عندلیب ودیگری اهل مازندران فوت وبلاعقب بوده است.

3_ آقا کمال امامی

حاجی میرمحمد باقر که جد اعلای امام جمعه باشد دارای سه پسر باسامی :

1_ میر محمد حسین تا برسد به سید مرتضی.

2_ میر طالب

3_ میر ابراهیم که سادات نطنز باین طبقه منسوبند.میر حسین بن حاجی میر محمد باقر دارای چهار پسر باسامی:

1_ سید مرتضی جد اعلای امام جمعه وعندلیب

2_ سید اسمعیل

3_ میر محمد

4_ سید علی که بنام طایفه میر حسین خوانده می شوند.

سید حسن بن سید مرتضی دارای چهار پسر باسامی:

حاجی آقا سید مرتضی

2_ میرزا محمد علی شریعتمدار

3_ میرزا ابوتراب

4- میرزا خلیل که شرح حال آنان در باب علماء خواهد آمد.

حاجی آقا سید مرتضی دارای دو پسر باسامی :

1_ میرزا حسن عالم زاده که صاحب فضل وکمال بود وخط شکسته را بسیار نیکو می نوشت در چند سال قبل فوت کرد

2- سید حسین عالم زاده که در خدمت دادگستری است.

میرزا محمد علی شریعتمدار دارای دو پسر باسامی :

1_ سید محمد شریعتی

2_ سرهنگ سید حسین پرتو (شریعتی سابق) در این تاریخ ریاست کلانتری 2 طهران را عهده دار است.

میرزا ابوتراب دارای سه پسر باسامی :

1_ آقاسید مرتضی

2_ آقاسید حسین

3_ آقاسید حسن بوده است . میرزا خلیل بلا عقب بوده است.

میرزا نصرالله بن سید مرتضی دارای یک پسر بنام سید مرتضی بوده که از ائمه جماعت وامام مسجد بن کویه (پا منار ) زواره بوده است.

میرزا نصرالله از علمای زمان خود محسوب ومرجع امور مردم بوده است.

از سید مرتضی دو پسر باسامی :

1_ میرزا نصرالله

2_ میرزا محمد علی مرتضوی یاقی مانده است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:50  توسط عماد   | 

تیره میر تقی

تیره میر تقی

میر تقی داری پسری بوده بنام میر محسن واو پسری داشته بنام مخیر ابوطالب .

میر ابوطالب دارای دو پسر باسامی :

1_ حاجی سید محمد علی که از علمای معاصر حجة الاسلام حاجی سید اسدالله رشهی بوده است ودر فصل علماء شرح حالش خواهد آمد .

2_ حاجی سید حسن بودهه است.

حاجی سید محمد علی دارای سه پسر باسامی :

1_ سید محمد

2_ سید اسمعیل

3_ سید حسین طبا طباءی ودو دختر بوده است.

سید محمد بن حاجی سید محمد علی دارای دو دختر بوده که حیات دارند. سید اسمعیل بن حاجی سید محمد علی در تاریخ (1326 ق .ه)فوت وبلاعقب بوده خط نسخ را خیلی خوب مینوشته وشرح حالش در باب خوشنویسان مذکور است.

سید حسن بن حاجی سید محمد علی معروب به طبائیان که او نیز از اهل فضل وزهد وورع است در قید حیات میباشد.(کتاب آتشکده اردستان در سال 1336 نوشته شده است)

حاجی سید حسن بن میر ابوطالب دارای سه پسر باسامی:

1_ سید حسین

2_ سید مهدی

3_ سید رضا و یک دختر بئده که زوجه سید حسن نامی است.

واز تین طایفه بوده سید حسین طبا طبائی زواره ای که از احاد میر محمد شفیع نامی غیر از میر محمد شفیع معروف بوده از علماء تحصیل کرده نجف اشرف بوده وبعد از مراجعت مدتی در زواره وسپس در طهران وورامین زندگانی میکرده وپس از فوت از او پسری بنام سید محسن باقی مانده که از علمای معروف طهران بشمار میرفته  ومقیم مدرسه صدر بوده است.پس از فوت در علی بن جعفر در جوار پدرش مدفون شده واز او دو پسر باسامی

 1_ سید عباس طاهری

2_ سید ابوالقاسم طاهری ویک دختر زوجه سید حسین طبا ئیان باقی مانده است.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:1  توسط عماد   | 

تیره میر اسمعیل

تیره میر اسمعیل :

میر اسمعیل بن میر محمد شفیع دارای دو پسر باسامی :

1_ میر ابالحسن

2_میر حسین بوده است.

 میر ابوالحسن دارای چهار پسر باسامی:

1_ سید اسمعیل بانی میدان کوچک وآب انبار معروف به سید اسمعیل.

2_ میر محمد صادق

3_ میر سید علی (شوهر دختر محمد علی خان بن محمد حسین خان عرب )

4_ سید حسین ویک دختر (زوجه میرزا احمد بن سید یوسف) بوده است.

میر حسین بن میر اسمعیل دارای یک پسر میر زین العابدین و یک دختر(زوجه میرزا سعید پدر میرزا علی اکبر وکیل)بوده است(( میرزا کاظم زواره ای دو دختر داشته یکی زوجه سید رشتی ودیگری عیال میر زین العابدین بوده است))

میر زین العابدین دارای چهار پسر باسامی :

1_میرزا محمد حسین

2_ میر سید علی شاه

3_ سید محمد

4_ میرزا ویک دختر (زوجه میر سید علی بن حاجی سید اسمعیل) بوده است.

سید اسمعیل بن میر ابوالحسن دارای دو پسر باسامی:

1_میر سید علی

2_ حاجی سید مهدی وهفت دختر باسامی:

1_ سکینه بیگم (زوجه حاجی میرزا حسین بن حاجی میرزا هادی)

2_شهربانو بیگم (زوجه میرزا سعید بن سید حسن بن میرزا ابوالحسن)

3_ نازی بیگم (زوجه سید تقی بن میر محمد صادق)

4_ (زوجه حاجی میرزا احمد بن سید یوسف )

5_زوجه حاجی آقاسید حسین امام جمعه زواره

6_ زوجه حاجی سید مرتضی بزرگ                                                                              7_ زوجه سید حسین بن سید یوسف بوده است.

میر محمد صادق بن میر ابوالحسن دارای سه پسر باسامی:

1_ سید حسین که بلاعقب بوده

2_ سید تقی

3_ میرزا احمد ( مادر میرزا احمد دختر سید باقر اردستانی بوده ) که بلعقب بوده است.

میرسید علی بن میر ابوالحسن دارای دو پسر باسامی:

1_ سید محمد

2_ سید رضا بوده است.

سید رضا بلاعقب بوده وفرزندی نداشته است.

سید حسن بن میرزا ابوالحسن دارای یک پسر بنام میرزا سعید وچهار دختر باسامی:

1_جان جان بیگم(زوجه حاجی میرزا حسین بن میر هادی )

.2_ خانم جان (زوجه میر سید علی خان)

3_ زوجه سید محمد بیک ( از طایفه بیکیها)

4_ زوجه میر محمد علی شاهمرادی بوده است.

سید تقی بن میر محمد صادق دارای یک پسر بنام میرزا اسمعیل ودو دختر باسامی:

1_ حوری جان (زوجه حاجی سید حسین شرف )

2_ بیگم ( زوجه میرزا حسن بن میرزا رفیعا )بوده است.

سید محمد بن میر سید علی بن میر ابوالحسن دارای سه پسر باسامی:

1_میرزا ابراهیم

2_میرزا علی اکبر

3_میرزا حسین (معروف به بابا میدان) ویکدختر فاطمه بیگم (زوجه میرزا حسین یموت)بوده است .

میرزا سعید بن سید حسین بن میر ابوالحسن دارای سه پسر باسامی:

1_ میرزا حسین

2_ سید علی اکبر وکیل الرعایا

3_ سید اسمعیل وچهار دختر باسامی :

1_ فاطمه بیگم (زوجه میرزا احمد)

2_ کوچک بیگم (زوجه سید هاشم بن سید حسین)

3_ جانی بیگم (زوجه میرزا سید محمد بن میرزا علی اکبر)

4_ عنبر شاه (زوجه سید مرتضی بن میرزا نصرالله )بوده است.

میر اسمعیل بن سید تقی بن میر محمد صادق بن میرابوالحسن دارای یک پسر بنام میرزا محمد هانی (چون در شبیه خوانی بجای هانی بن عروه تعین می شده اورا هانی خوانده اند) بوده است.

میرزا محمد علی هانی دارای شش پسر باسامی :

1_ میرزا محمد

2_ حاجی میرزا حسن

3_ میرزا حسین

4_ میرزا هدایت الله

5_ میرزا اسمعیل

6_ سید ولی الله همگی معروف به هانی زاده وسه دختر باسامی:

1_ سکینه بیگم (زوجه سید محمد قاری)

2_ زهرا بیگم (زوجه حاجی میرزا حسین بن سید یوسف معروف به احسانی )

3_ صدیقه بیگم (زوجه سید علی اکبر بن سید هاشم) بوده است.

میرزا حسین بن میرزا سعید بن سید حسین بن میرزا ابوالحسن دارای یک پسر بنام میرزا هدایت الله توسلی ویکدختر بنام سکینه بیگم(زوجه سید حسن بن سید حسین)بوده است.

میرزا علی اکبر بن میرزا محمد سعید معروف به وکیل دارای سه پسر باسامی :

1_ سید محمد علی وکیل زاده

2_ میر سعید وکیل زاده

3_ سید عبدالحسین وکیل زاده بوده است میزا علی اکبر وکیل در شاهنامه خوانی معروف محل بوده است.

میرزا اسمعیل بن میرزا سعید بن سید حسین بن میرزا ابوالحسن دارای یک پسر بنام سید عبدالحسین وکیل بوده است.

 

                                                                                              

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:29  توسط عماد   | 

سادات طبا طبای ساکن زواره (تیره محمد زمان)

تیره میر محمد زمان

میر محمد زمان بن میر محمد شفیع دارای دو پسر بنامهای:

1_ سید رضا

2_ میر سید محمد بوده است.

سید رضا بن میر محمد زمان دارای دو پسر باسامی :

1_ حاجی میر محمد علی که شرح حال او در باب اخیار بتفضیل خواهد آمد

2_میر محمد زمان دوم بوده است.

3_ حاجی میر محمد دارای چهار پسر بنامهای :

1_ سید رضا

حاجی سید یوسف

3_ میرزا سید حسین

4_ میرزا وهفت دختر باین شرح :

1_ سکینه بگم (زوجه میر محمد حسین)

2_ نازی بیگم (زوجه آ سید حسن

3_زوجه میرزا محمد کریم

4_ زوجه سید ابوالحسن اردستانی (سید ابوالحسن اردستانی پدر میرزا محمد علی اردستانی از سادات سید روح الله می باشد که در حال حاضر در مشهد مقیم است)

5_ زوجه حاجی سید رضا

6_حاجیه مریم بیگم (زوجه سید حسین بن سید ابراهیم)

7_ زوجه حاجی سید تقی بوده است

سید رضا بن حاجی میر محمد علی دارای پنج پسر باسامی:

1_ حاجی سید محمد باقر که شرح حالش در باب اخیار مذکور است.

2_ حاجی آقا میرزا

3_ حاجی سید حسن

4_ حاجی میرزا صادق

5_ میر سید اسمعیل ودو دختر بنامهای :

1_ خورشید بیگم ( زوجه حاجی میرزا عبد الله )

2_ زوجه سید یوسف بن حاجی سید تقی بوده است.

حاجی سید یوسف بن حاجی میر محمد علی دارای چهار پسر باسامی:

1_ حاجی میرزا حسن معروف به نور بخش

2_ میرزا مصطفی معروف به دیباج

3_  میرزا سلیمان بوستانی

4_ میرزا خلیل زواره ای وسه دختر به اسامی ک

1_ خورشید بیگم ( زوجه میرزا جمال کریمی )

2_ زوجه میرزا نصرالله صفا

3_ زوجه میرزا محسن رحیمی اردستانی بوده است.

میرزا حسین بن حاجی میر محمد علی یک پسر بنام میرزا نصر الله صفا وهفت دختر:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۰ساعت 17:49  توسط عماد   | 

سادات طبا طبای ساکن زواره (تیره محمد زمان)

تیره میر محمد زمان

میر محمد زمان بن میر محمد شفیع دارای دو پسر بنامهای:

1_ سید رضا

2_ میر سید محمد بوده است.

سید رضا بن میر محمد زمان دارای دو پسر باسامی :

1_ حاجی میر محمد علی که شرح حال او در باب اخیار بتفضیل خواهد آمد

2_میر محمد زمان دوم بوده است.

3_ حاجی میر محمد دارای چهار پسر بنامهای :

1_ سید رضا

حاجی سید یوسف

3_ میرزا سید حسین

4_ میرزا وهفت دختر باین شرح :

1_ سکینه بگم (زوجه میر محمد حسین)

2_ نازی بیگم (زوجه آ سید حسن

3_زوجه میرزا محمد کریم

4_ زوجه سید ابوالحسن اردستانی (سید ابوالحسن اردستانی پدر میرزا محمد علی اردستانی از سادات سید روح الله می باشد که در حال حاضر در مشهد مقیم است)

5_ زوجه حاجی سید رضا

6_حاجیه مریم بیگم (زوجه سید حسین بن سید ابراهیم)

7_ زوجه حاجی سید تقی بوده است

سید رضا بن حاجی میر محمد علی دارای پنج پسر باسامی:

1_ حاجی سید محمد باقر که شرح حالش در باب اخیار مذکور است.

2_ حاجی آقا میرزا

3_ حاجی سید حسن

4_ حاجی میرزا صادق

5_ میر سید اسمعیل ودو دختر بنامهای :

1_ خورشید بیگم ( زوجه حاجی میرزا عبد الله )

2_ زوجه سید یوسف بن حاجی سید تقی بوده است.

حاجی سید یوسف بن حاجی میر محمد علی دارای چهار پسر باسامی:

1_ حاجی میرزا حسن معروف به نور بخش

2_ میرزا مصطفی معروف به دیباج

3_  میرزا سلیمان بوستانی

4_ میرزا خلیل زواره ای وسه دختر به اسامی ک

1_ خورشید بیگم ( زوجه میرزا جمال کریمی )

2_ زوجه میرزا نصرالله صفا

3_ زوجه میرزا محسن رحیمی اردستانی بوده است.

میرزا حسین بن حاجی میر محمد علی یک پسر بنام میرزا نصر الله صفا وهفت دختر:

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۰ساعت 17:48  توسط عماد   | 

طایفه میر محمد شفیع

سادات طباطبای ساکن زواره ( طایفه میر محمد شفیع)

این طایفه بطوریکه در جغرافیای نژادی اردستان شرح داده شد منسوبند به میر محمد شفیع بن میر حسین بن میر معصوم بن شرف الدین علی بن غیاث الدین مسعود بن تقی الدین محمد بن حیدر بن غیاث الدین محمد بن مرتضی بن علی بن حیدر بن علی بن بها ءالدین حیدر بن کمال الدین حسن بن شهاب الدین علی بن عباد ابی المجد احمد بن حمزة بن اسحق بن طاهر بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طبا طبا بن اسمعیل بن ابراهیم غمر بن حسن مثنی بن حسن مجتبی (ع) که بعد ازبیست وهفت بطن بامام متصل می شود .

اولاد میر محمد شفیع

 میر محمد شفیع دارای هشت پسر که یکی از آنها حاجی سید باقر در اردستان ساکن بوده وخود طایفه ای را بنام طایفه حاجی سید باقر تشکیل داده است وتفصیل آن گذشت .ویک دختر که زوجه میر محمد صادق بن میر ابولحسن بن میر اسمعیل بن محمد شفیع بوده است .

بقیه پسر های میر محمد شفیع بشرح زیر است:

۱- میر محمد زمان

۲- میر اسمعیل

۳- میر مسیب

۴- میر ابولقاسم

۵- میر جعفر

۶- میر شرف

۷- میر تقی

هریک از این پسر ها در زواره خود طایفه وتیره ای را تشکیل داده اند که تا آنجا که نگارنده روشن شده شرح داده می شود:ادامه دارد

+ نوشته شده در  شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ساعت 10:5  توسط عماد   | 

سادات طبا طبای ساکن زواره ( طایفه میر شاهمرادیها)

طایفه میرشاهمرادیها

این دسته منسوبتد به میر شاهمرادبن میر محمد علی بن ابوالقاسم شهید بن میر شاهمرادبن میر محمد علی وخود این طایفه ادعا دارند که میر محمد علی دوم فرزند میرزا رفیعا نائینی بوده بنابراین فرض این طایفه یک تیره از سادات منسوب به میرزا رفیعا خواهند بود واحتمال هم میرود با سادات بروجرد انتساب داشته باشند باین معنی که سید مراد که جد آیت الله بحرالعلوم است همان میر شاهمراد باشد واین طایفه در مراد بهم اتصال یابند وممکن است که طایفه جدا گانه ای باشند در هر حال عده این طایفه زیاد ودر زواره وریگستان پراکنده اند سر دسته میر شاهمرادیها در این تاریخ عزیز الله طبا طبائی معروف بهحاجب آقا شهاب است که در طهران اقامت دارد نسب او بطوریکه خدش اظهار میدارد باین ترتیب : حاجی سید عزیز الله بن حاجی سید رحیم بن حاجی میر حسین بن میر شاهمراد بن میر علی بن ابوالقاسم شهید بن میر محمد علی بن میرزا رفیعا.

میرزا والا شاعر معروف هجو گوی زواره که معاصر با یغمای جندقی بوده باین طایفه منسوب است.

میر علی اول مذکور در اجداد حاجی میرزا عزیز الله دارای سه پسر یکی میر شاهمراد تا برسد به حاجی میرزا عزیز الله بطوریکه ذکر شد دوم سید هاشم –سوم سید حسین بوده است.

سید هاشم دارای دو پسر باسامی :

1_ سید محمد

2_ میرزا ابراهیم بوده است.

سید محمد بن سید هاشم دارای دو پسر باسامی :

1_ سید بهاء

2_ سید دخیل ودو دختر بوده است .

میرزا ابراهیم بن سید هاشم دارای سه پسر باسامی :

1_ میرزا علی محمد

2_ سید علی اکبر

3_ سید حاجی بوده است .میرزا علی محمد فقط یک دختر داشته است.

سید علی اکبر دارای سه پسر باسامی :

1_ میرزا محمد علی

2_ سید عباس

3_ سید علی شاهمرادی بوده است .

سید علی دارای سه پسر باسامی :

1_ آقا رضا (فوت شده است)

2_ سید حسین

3_ سید مصطفی و سه دختر بوده است .

سید حسین بن میر علی دارای شش دختر ویک پسر بنام میرزا ابراهیم بوده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 22:28  توسط عماد   | 

سادات طبا طبای ساکن زواره تیره سادات میر محمد حسین دوم

تیره سادات میر محمد حسین (دوم) بن محمد صادق بن محمد حسین (اول)

این تیره منسوبند به میر محمد حسین دوم معروف به شیخ الاسلام که بطور تفصیل در طایفه هشتم از سادات طبا طبای اردستان تقریر گردیده است –یکی از پسر های میرزا محمد حسین دوم میرزا حسن بوده که او نیز دارای سه پسر به اسامی :

1-میرزا رفیعا

2_  میرزا اسمعیل

3_ میرزا ابراهیم و یک دختر بنام راضیه بیگم (زوجه حاجی سید یوسف بن حاجی میر محمد علی) بوده است میرزا رفیعا بن میرزا حسن معروف به دیباج دارای دو پسر باسامی :

1_ دکتر سید ابوطالب دیباج از اطباء که شرح حالش خواهد آمد.

2_ میرزا حسین دیباج و چهار دختر باسامی :

1_ زکیه (زوجه میرزا مصطفی دیباج بن حاجی سید یوسف از طایفه حاجی میر محمد علی )

2_ شمسی (زوجه میرزا حسن یزدانیان)

3_فاطمه  (زوجه میرزا محمد علی وکیل زاده بن میرزا غلی اکبر وکیل)

4_  بیگم آغا (زوجه دکتر حبیب الله فتوحی بن محمد رضا حکیم) بوده است.

میرزا اسمعیل بن میرزا حسن دارای چند پسر از آن جمله عبد الغنی – احمد – هادی – فتح الله ودو دختر از زن دوم خود واز زن اول دارای دو پسر باسامی :1_ میرزا محمد

2_ میرزا حسن یزدانیان ودو دختر بوده است.

میرزا ابراهیم بن میرزا حسن شش پسر باسامی :

1_ میرزا عبد الرحمیم یزدانیان

2_میرزا حسن یزدانیان

3_ میرزا هدایت الله یزدانیان

4_میرزا محمد یزدانیان

5_ میرزا صادق یزدانیان

6_عبد الحمید یزدانیان بوده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۰ساعت 22:10  توسط عماد   | 

ادامه سادات طباطبای که ساکن زواره بوده وهستند(تیره سادات حاجی میرزا حیدر علی )

سادات طباطبای که ساکن زواره بوده وهستند.

تیره سادات حاجی میرزا حیدر علی :

این دسته از سادات طبا طبا منسوبند به حاجی میرزا حیدر علی بن میرزا سید محمد بن میرزا محمد حسین اول که با دسته حاجی میرزا رفیعا در میرزا محمد حسین اول بهم می رسند باین ترتیب یکی از پسرهای میرزا محمد حسین اول میرزا سید محمد بوده و او دو پسر داشته یکی حاجی میرزا رفیعا چنانکه گذشت ودیگری حاجی میرزا حیدر علی .

حاجی میرزا حیدر علی دارای پنج پسر باسامی :

1-حاجی سید ابوطالب ساکن اصفهان.

2- میرزا حسین

3-میرزا کوچک

4- میرزا محمود وچند دختر بوده است

حاجی سید ابوطالب دارای یک پسر بنام میرزا عبد الحسین که بلا عقب بوده وچهار دختر باسامی:

1-جواهر سلطان (زوجه میرزا مخمد علی حقایق )

2-حاجیه بیگم آغا (زوجه حاجی میرزا محمد علی)

3-زوجه سید حسین قناعتی ویک دختر دیگر بوده است.

میرزا حسین بن میرزا حیدر علی دارای یک پسر بنام میرزا محمد علی حقایق که از علمای زواره می باشد وچهار دختر باسامی:

1-آسیه سلطان (زوجه میرزا محمد رضا حکیم)

2-خدیجه بیگم (زوجه میرزا محمد  بن حاجی میرزا تقی )

فاطمه بیگم (زوجه میرزا محمد بن حاجی میرزا هاشم میدان از طایفه حاجی میرزا آقا علی)

بیگم صاحب (زوجه سید عباس بن سید محسن)بوده است.

میرزا کوچک بن میرزا حیدر علی ساکن ماربین دارای دو پسر باسامی :

1-حاجی میرزا محمد واعظ.

2-میرزا حسن ویک دختر که دو نفر اخیر در ماربین سکونت داشته اند بوده است.

حاجی میرزا محمد واعظ ساکن زواره ودارای دو پسر با سامی :

میرزا اسمعیل

2- سید محمد علی نیماد فتوحی که از فضلاءووکیل درجه اول دادگستری محسوب ودر بهمن سال (1335 ه .ش )بمرض سرطان در طهران در گذشت وشرح حالش در باب علماء خواهد آمد ویک دختر بنام فاطمه(زوجه سید محمود روحانی نیستانی واعظ )که فوت شده ویک ژسر بنام  سید حسین روحانی باقی از متوفا باقی است.

از مرحوم سید محمد علی نیماد دو دختر باقی مانده است.

تیره سادات سید محمد مظهر :

این شعبه منسوبند به سید محمد بن محمد صادق بن میر محمد حسین بن رفیع الین محمد بن محمد مهدی بن ابو الحسن بهاء الدین محمد میرزا رفیعای معروف.

سید محمد مردی طبیب وشاعر ومتخلص به مظهر بوده است .آنچه مسلم می باشد دارای دو فرزند بوده یکی بنام میرزا ابوالحسن معروف ومتخلص به جلوه که از حکمای بزرگ عصر خود محسوب بوده وچون گرد ازدواج نگردیده پس از فوت فرزندی از اونمانده است.

یکنفر دختر هم داشته که زوجه حاجی میرزا تقی بن محمد حسین (دوم) بن محمد صادق بن محمد حسین (اول) بوده است که از آن دختر چهار پسر بوجود آمده که تمام ساکن اردستان واحفاد آنان معروف به جلوه می باشند .شرح حال پدر وپسر در باب حکماء و اطباء وشعرا بتفصیل مذکور است از میرزا حسن جلوه فرزند میرزا محمد بن حاجی تقی شنیده شد که سید محمد مظهر دختر دیگری داشته که در سلطنت آباد شمیران شوهر داشته است.ادامه دارد

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 12:9  توسط عماد   | 

شجره نامه طوایف سادات طبا طبا ی ساکن زواره

طایفه میرزا رفیعا معروف بنائینی .

این طایفه منسوبند به فیلسوف وحکیم مقاله معروف رفیع الدین محمد معروف به میرزا رفیعا نائینی ابن حیدر بن زین الدین علی بن حیدر بن علی بن بهاء الدین حیدر بن کمال الدین حسن بن شهاب الدین علی نقیب بن عباد بن فتوح الدین احمد بن شهاب الدین علی بن حمزه بن اسحق بن طاهر بن علی (ابوالحسن شهاب الدین ) بن فتوح الدین احمد بن ابی جعفر محمد بن ابی العباد احمد المشهور برئیس بن ابراهیم طبا طبا بن اسمعیل بن ابراهیم الغمر بن الحسن المثنی بن الامام حسن بن علی  ع که بعد از طی بیست چهار پشت بامام وپس از طی نوزده فاصله بابراهیم طبا طبا وپس از طی سیزده بطن به طاهربن علی اولین موقوف علیه موقوفات احمد بن رستم میرسد.

میرزا رفیعادارای چند پسر بوده است که از معاریف آنان ابوالحسن بها الدین محمد بوده است.

طوایف وتیره های معروف از اولاد ابوالحسن بهاء الدین محمد بوده اند .که به تیره های ذیل تقسیم می شوند.

1-تیره سادات در میانی که در اصفهان سکونت دارند وتولیت عمده موقوفات این سلسله در میانه آنها میباشد واز موضوع بحث خارج است.

2-تیره میر محمد علی آقا بابا.

3- تیره میر محمد .

4-تیره تقی الدین محمد .

5-تیره شیخ الاسلام ساکن اردستان

6-تیره سادات حاجی میرزا رفیعا بن میر سید محمد بن میر محمد حسین(اول)

7-تیره حاجی میرزا حیدر علی بن میر سید محمد بن میر محمد حسین (اول)

8-تیره سادات سید محمد مظهر بن محمد صادق بن میر محمد حسین (اول)

9-تیره سادات میرمحمد حسین (دوم)بن محمد صادق بن محمد حسین (اول)

تیره میر محمد علی آقا بابا

نسبت میر محمد علی آقا بابا باین طریق به میرزا رفیعا می رسند.

میر محمد علی آقا بابا بن رفیع الدین محمد بن ابوالحسن بهاء الدین محمد بن رفیع الدین محمد الی آخر.

میر محمد علی آقا بابا دارای سه پسر باسامی:

1-سید حسن مجمر که شرح حال او در باب شعرا خواهد آمد.

2-سید محمد بحری که شرح حالش در باب علما خواهد آمد .

3-سید هادی بوده است.

سید هادی پسری بنام سید حسین وپسر دیگری بنام سید ابراهیم داشته است .

سید حسین بن سید هادی دارای شش پسر باسامی:

1-میرزا هادی

2-میرزا علیمحمد صدر .

3-سید علی اکبر.

4-میرزا ابوتراب .

5-سید هدایت الله.

6-سید علی رضا ویک دختر بنام ماهروخ خانم (زوجه میرزا محمد بن سید یوسف از طایفه میر جعفریها)بوده است.

سید ابراهیم دارای دو پسر باسامی:

1-میر محمد علی.

2-میزا اسمعیل ویک دختر بنام سهیلی بیگم(زوجه میرزا علی اکبر بن میرزا جواد از طایفه میران)بوده است.

از مجمر کسی باقی نمانده ولی از سید محمد بحری پسری بنام سید حسن متخلص به شیدا باقی بوده که در زمان ناصر الدین شاه فوت شده است.

تیره میر محمد .

تیره میر محمد دسته ای در مهراباد سکونت داشته اند [که به آن اشاره خواهد شد]  واز همین تیره است سادات معروف به میر تاج الدین که در زواره سکونت داشته اند.

میر تاج الدین.

میر تاج الدین دارای پسری بوده بنام سید حسن واو نیز دارای دو پسر باسامی :

1-سید محسن.

2-سید محمد بیک بوده است.

سید محسن دارای پنج پسر باسامی :

1-سید عبدالکریم .

2-سید حسین.

3-سید عباس.

4-سید عبدالخالق.

5-سید ابوتراب ویک دختر بنام آغابیگم(زوجه میرزا حسین بن سید محمد بیک بوده است.

سید عبدالکریم بن سید محسن دارای یک دختر بوده است.

سید حسین بن سید محسن دارای پنج پسر باسامی :

1-سید عزیز اله.

2-سید غضنفر.

3-سید حبیب اله.

4-سید رشید.

5-سید فضل الله ودو دختر بوده است.

سید عباس بن سید محسن دارای سه پسر باسامی :

1-میرزا رضا توکلی .

2-سید محسن توکلی.

3-میرزا حسین توکلی ودو دختر که یکی زوجه میرزا حیدر علی بن محمود ودیگری زوجه میرزا فضل الله بن سید حسین بوده است.

سید عبد الخالق بن سید محسن دارای سه پسر باسامی:

1-سید محمود .

2-سید علی .

3-سید محمد ودو دختر یکی عیال میرزا سید محمد بن حاجی سید محمد علی ودیگری زوجه عبد اللکریم نامی بوده است.

سید تراب بن سید محسن بلا عقب بوده است .

سید محمد بیک بن سید حسن دارای دو پسر باسامی:

1-میرزا اکبر مشیری .

2-میرزا حسین فدائیان3-میرزا محمد فدائیان.

4-میرزا محمد علی فدائیان وسه دختریکی زوجه میرزا محمد بن محمد علی هانی زاده ودیگری عیال حاجی سید عبدالحسین بن حاجی میرزا محمد علی سومی زوجه میرزا علی رضا بن میرزا حسین بن سید محمد بیک بوده .

میرزا میرزا حسین بن سید محمد بیک دارای دو پسر باسامی:

1-میرزا علی رضا.

2-میرزا ابراهیم بوده است.

تیره تقی الدین محمد .

این تیره بطوریکه معروف است در نائین سکونت داشته اند ولی خصوصیات آنها برای نگارنده روشن نگردید.

تیره سادات حاجی میرزا رفیعا بن میر سید محمد بن میر محمد حسین اول.

این دسته از سادات طبا طبا منسوبند به حاجی میرزا رفیعا بن میر سید محمد بن میر محمد حسین اول که خود وپدر وجداو از بزرگان وعلماء محل محسوب می شده اند حاجی میرزا رفیعا در ابتدا ساکن اصفهان بوده وسپس در زواره اقامت داشته است .مدتی هم در هندوستان مقیم وزنی از امرای سند گرفته که از آن اولادی نداشته است.

حاجی میرزا رفیعا شش پسر باسامی:

1-میرزا علی اکبر محیی الحکماء که از اطباء زواره بوده است.

2-میرزا صادق.

3-میرزا احمد.

4-میرزا محمد علی ضیاء الحکماء که او نیز طبیب وساکن طهران بوده است.

5-میرزا محمود که بلاعقب بوده است.

6-میرزا حسن بلاعقب.وچند دختر یکی زوجه میرزا حسین بن میرزا حیدر علی .دومی زوجه میرزا حسن بن میرزا محمد حسین دوم بوده است.

میرزا علی اکبر محیی الحکما دارای دوسر باسامی:

1-میرزا محمد علی شمس الحکماءاز اطباء.

2-میرزا محمد رضا معرف به حکیم از اطباء وسه دختر باسامی :

1-رقیه بیگم (زوجه حاجی سید یوسف بن حاجی سید احمد)

2-بیگم جان (زوجه سید حسین)

3-خدیجه بیگم (زوجه حاجی سید ابوطالب مقیم اصفهان)بوده است.

میرزا محمد علی شمس الحکماءبن میرزا علی اکبر دارای چهار پسر به اسامی :

1-حاجی سید ابو الحسن جلوه از روحانیون.

2-میرزا عبدالجواد

3-حاجی سید علی اکبر فتوحی از شعراء عالی قدر که شرح حالش در باب شعرا خواهد آمد.

4-میرزا مصطفی فتوحی ودو دختر باسامی:

1-صدیقه (زوجه مرحوم میرزا اسمعیل بن حاجی میرزا محمد )

2-فاطمه بیگم بوده است.

میرزا محمد رضا حکیم دارای یک پسر بنام دکتر سید حبیب الله فتوحی از اطباء که شرح حالش در باب پزشکان معاصر خواهد آمد وپنج دختر باسامی:

فاطمه بیگم(زوجه اولای میرزا موسی بن میرزا صادق)

2-زهرا بیگم (زوجه دوم میرزا موسی بن میرزا صادق)

3-سکینه بیگم (زوجه میرزا عبدالحسین هاشمی نسب)

4-بیگم آغا (زوجه میرزا عبدالجواد فتوحی بن میرزا محمد علی شمس الحکماء)

5-عذرا بیگم (زوجه میرزا یوسف بن میرزا سلیمان از طایفه حاجی میر محمد علی)بوده است

میرزا صادق بن حاجی میرزا رفیعا دارای پنج پسر باسامی:

1-میرزا یحیی سید الحکماء از اطباء ساکن طهران .

2-میرزا عبدالحسین تاجر.

3-میرزا موسی فتوحی

4-میرزارفیعا

5-غفار(این دو نفر اخیر بلاعقب بوده اند) وچهار دختر باسامی:

1-سکینه بیگم(زوجه میرزا محمد علی شمس الحکماء)

2-بلقیس بیگم(زوجه میرزا علی اکبر وکیل الرعایا از طایفه حاجی سید اسمعیل)

3-زرین بیگم (زوجه میرزا رفیعا دیباج بن میرزا حسن بن میرزا صادق) .

4-صاحب بیگم(زوجه میرزا ابوتراب از طایفه سید مرتضی )بوده است.

میرزا احمد بن حاجی میرزا رفیعا که مدتی تولیت سرای میرزا کوچک واقع در اصفهان با او بوده دارای یک پسر بنام میرزا اسد الله لقائی وسه دختر باسامی:

1-فاطمه بیگم (زوجه میرزا مهدی بن حاجی میرزا تقی)

2-زهرابیگم (زوجه پسر میرزا عبد الوهاب خان حسین آبادی)

3-نوش آفرین (زوجه میرزا رفیعا دیباج)بوده است.

سید محمد علی ضیاءالحکماء بن حاجی میرزا رفیعا ساکن طهران دارای پنج پسر باسامی :

1-سید مهدی فتوح الملک که مدتی در در بار احمدشاه خدمت میکرده وفعلا" در وزارت راه اشتغال دارد

2-سید ابوالحسن که افسر شهربانی بوده وفوت شده

3-سید ضیاء الدین افسر ژاندارمری بوده وفوت شده

4-سید ابو القاسم

5-دکتر سید حسین فتوحی دارو ساز وچهار دختر باسامی :

1-زوجه حاجی معین الملک

2-بتول (زوجه میرزا اسد الله لقائی)

3-عصمت (زوجه بدیعی رادیو فروش )ویک دختر دیگربوده است.

 

شجره نامه سادات طباطبای که ساکن زواربوده وهستندادامه خواهد داشت که بمرور به آن اشاره می شود انشاالله

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 7:59  توسط عماد   | 

ساداتی که به جندق رفته اند

ساداتی  که به جندق وبیابانک رفته اند :

عدهای از سادات طبا طبا هم به جندق وبیابانک رفته اند وطایفه طبا طبا را تشکیل داده اند .ظاهرا"این عده از احفاد میرزا رفیا نائینی بوده اند از آن دسته قاضی نوریها وجندقی طبا طبائی ساکن جندق وبیابانک یکدسته بکرمان رفته اند که معروفند به جندق طبا طبائی ویکدسته هم به شاهرود  ودامغان رفته اند از طبا طبائی های شاهرود ودامغان است:

سید مهدی جنانی بن میر رفیع بن سید مهدی بن میر رفیع بن میر شمس بنی میر رفیع بن میر مهدی طبا طبائی ساکن شاهرود ونیز تقویهای ساکن دامغان از بنی اعمام آقای جنانی.

ازسادات طبا طبائی جندق است:حاجی میرزا محمد باقر بن محمد حسین بن بهاء الدین بن فخر الدین بن بهاء ادین بن میرصفی الله بن حاجی میرزا محمد طبا طبائی جندقی ساکن طهران که اخیرا"فوت واز چند اولاد باقی است که از آنجمله سید محمد حسین جندقی طبا طبائی می باشد .

آتشکده اردستان ج.1

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 18:19  توسط عماد   | 

ساداتی که به نائین رفته اند

`           ساداتی که به نائین رفته اند:

ساداتی که به نائین رفته اند بیشتر از احفاد ونیاکان میرزارفیعای نائینی میباشند ودسته ای هم از طایفه میرزا آقاعلی زواره ای میباشند.

از سادات طبا طبای معرف نائین است:

1-طایفه حاجی مشیر الملک که سر دسته آنان فعلا" عماد السلطنه مشیر فاطمی است

2-طایفه میرزا مرتضی قلیخان نائینی ومیرزا رضا خان نائینی که سر دست این طایفه فعلا" دکتر طبا میباشد.

3-میرزا اسد الله طبا طبائی نائینی که با خوانین سفلای اردستان مواصلت نموده است.

4- از علمای سادات طبا طبای نائین است میرزا سلیمان طبا طبائی نائینی شاگرد ملا اسمعیل عقدائی متوفی (1240.ه. ق).

5-دکتر سید عبدالعلی علوی نائینی از طایفه میرزا آقا علی زواره وطایفه آنان.

ساداتی که به قم رفته اند:

عدهای از سادات طبا طبای زواره به قم مهاجرت نموده اند که دسته هائی از آنان در حال حاضر وجود دارند از معاریف آنان است:

آیت الله حاجی آقاحسین قمی طبا طبائی متوفی وطایفه آن مرحوم ودیگر طایفه ذو المجد طبا طبائی و فخر طبا طبائی واحمد طبا طبائی نماینده مجلس شورای ملی.

آتشکده اردستان

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:12  توسط عماد   | 

ساداتی که به نطنز رفته اند

ساداتی که به نطنز رفته اند .

آنچه معلوم است از نظر مجاورت نطنز با زواره از سادات طبا طبا به نطنز مهاجرت کرده اند ودر حال حاضر هم اولاد آنان وجود دارند .

سر سلسله سادات طبا طبا نطنز عبارت از:

حاجی سید نعمت اله بن سید احمد وسید حسین بن سید ابرهیم ونیز سیداسمعیل وسید عباس از سادات طبا طبای نطنز ند که ظاها"منسوب بطایفه میر حسین زواره می باشد.

میر حسین پسر حاجی میر باقر زواره ای بوده وحاجی میر باقر دارای سه پسر باسامی:

1-میر محمد حسین که ازاین سلسله است امام جمعه زواره واولاد حاجی سید حسن .

2-میر طالب.

3-میر ابرهیم که نسب سادات نطنز باو می رسد .بنابراین سادات نطنز بطایفه حاجی میر محمد باقر متصل می گردند .

میر ابرهیم پسری داشته بنام سید تقی وپسر دیگری بنام سید حسین که به دیه اوره نطنز مهاجرت کرده اند –سید تقی دارای پسزی بنام سید احمد بوده است سید احمد هم پسری بنام سید تقی داشته است – سید تقی دو پسر باسامی :

1-میر محمد علی

2- میر حسن بوده است.

میر محمد علی دارای یکسر بنام حاجی سید رضا طبا طبائی بوده است .حاجی سید رضا دارای سه پسر باسامی:

1-سید احمد .

2-سید جعفر.

3-حاجی سید محمد بوده است.

سید احمد بن حاجی سید رضا دارای یک پسر بنام سید اشرف طبا طبائی میباشد.

سید جعفر بن حاجی سید رضا دارای چهار پسر باسامی:

1-سید علی طبا طبائی.

2-سید محمد طبا طبائی.

3-سید رضا طباطبائی.

4- سید کمال طبا طبائی می باشد. حاجی سید محمد بن حاجی سید رضا دارای سه پسر باسامی:

1-سید ابوالقاسم طبا طبائی.

2- سید علی طبا طبائی.

3-سید علی اکبر طبا طبائی بوده است.

سید حسین بن سیدتقی (متوفی در 1277.ه. ق. )دارای پنج پسر باسامی:

1-حاجی سید هاشم

2-حاجی سید محمد.

3-میرزاجان.

4-سید رضا.

5-سید یحیی ویکدختر بنام نازنین بیگم (زوجه حاجی رضا جراح) بوده است.

حاجی سید هاشم دارای یکدختر بنام جان جان بیگم(زوجه حاجی سید حسین طبا طبائی) ودو پسر بنام های : 1- سید علی طبا طبائی

2-سید ابوالقاسم طبا طبائی بوده است.

سید علی طبا طبائی دارای پنخ اولاد یکدختر بنام عصمت طبا طبائی وچهار پسر باسامی:

1-سید محمود طبا طبائی

 2-سید ابوالفضل طبا طبائی 

3-سید محمد حسن طبا طبائی

4-سید احمد طبا طبائی بوده است

سید ابوالقاسم بن سید هاشم دارای دو پسر باسامی :

1-سید هاشم طبا طبائی

2-سید عباس طبا طبائی .ودو دختر:

1-رقیه طبا طبائی

 2-صدیقه طبا طبائی(زوجه سید حسن طبا طبائی بوده است.

حاجی سید محمد طبا طبائی ابن سید حسن دارای دو پسر باسامی:

1-حاجی سید حسن.

2-سید علی بوده است.

حاجی سید حسین دارای یک پسر یک پسر بنام سید اسد الله تقی زاده طبا طبائی وسه دختر بنام های مریم . فاطمه . رقیه تقی زاده طبا طبائی بوده است .

سید اسدالله تقی زاده طبا طبائی دارای یک پسر بنام سید جلال بهروش رئیس معلی عمران زاهدان بوده است.

سید علی بن حاجی سید محمد طبا طبائی دارای چهخار پسر باسامی :.

1-سید محمد . علیزاده طبا طبائی.    

2-سید مهدی علیزاده طبا طبائی .

3-حاجی سید جعفر آزمایش وکیل دادگستری که سر سلسله بشمار میرود .

4-سید باقرعلیزاده طبا طبائیبوده است.

حاجی سید جعفر آزمایش دارای یازده فرزند شش پسر باسامی:

1-سید علیرضا آزمایش.

2-سید محمد علی آزمایش.

3-سید علی اصغر آزمایش.

4-سید مصطفی آزمایش.

5-سید غلامحسن آزمایش.

6-سید عبالرحمن آزمایشو پنج دختر باسامی :

1-زهرا

2-مهری.

3-عزیزه.

4-فاطمه.

5-رخساره آزمیش میباشد.

میرزا جان بن سید حسن دارای یک پسر بنام سید تقی وسید تقی دارای سه پسر باسامی:

1-سید حسین میرزاده طبا طبائی.

2-سید جواد میرزاده طبا طبائی.

3-سید محمد میرزاده طبا طبائی ویکدختر بنام رخساره بیگم (زوجه سید علی طبا طبائی) بوده است.

سید رضا بن سید حسن دارای یک پسر بنام سید حسن بوده است.سید حسن دارای چهار پسر باسامی:

1-سیدمحمد.

2-سید احمد.

3-سید اکبر.

4-سید صادق حسنزاده طبا طبائی بوده است.

سید یحیی بن سید حسن دارای دو پسر باسامی:

1-سید ابراهیم یحیی زاده طبا طبائی.

2-سید یحیی زاد طبا طبائی ودو دختر باسامی

 1-ربابه بیگم

2-خدیجه بیگم بوده است.

آتشکده اردستان ج۱ ص۱۷۹

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:5  توسط عماد   | 

ساداتی که به یزد رفته اند

ساداتی که به یزد رفته اند.

سید حسن بن مرتضی بن احمد بن .میر ..حسین بن میر سامع بن میر غیاث الزواری الطبا طبائی یزدی حائری معروف به متوفی در کربلا (1315.ه. ق.) از اوست ارجوزه ای در بدیع متضمن هفصد و چهار بیت که از نظم آن در سال (1297. ه. ق)فراغت یافته است و نیز ارجوزه ای در بیان در هفصد و سی وچهار بیت که در (1297 .ه.ق. )تمام شده ونیز ارجوزه دیگری بنام (سرائر المستبسرةفی نظم التبصرة) در فقه و ارجوزه دیگری بنام حقایق المبانی در علم معانی که عدد ابیاتش یکهزار و پانصد و ده می باشد وآن نیز در (1297 . ه.ق) ختم شده اولش :حمدا"لمن علمنی بحکمته و سخر البیان برحمته.

میر غیاث الدین زواره ای که در نسب نحوی دیده می شود همان سید غیاث الدین جمشید زواره ای استاد ابو الحسن علی بن حسن زواره ای مفسر معروف است ومیر سامع پسرش همان بانی مسجد زواره موسوم بسامع الدین است .

2-سید جمال الدین محمد واعظ طبا طبائی حائری بن حاج سیدحسین بن سید مرتضی یزدی حائری متوفی حدود (1313 .ه. ق) بن احمد بن میر حسین بن سامع بن میر عیاث زواره ای طبا طبائی که از اوست :ارجوزه ای در سلسله نسب وکتاب احسن التقویم در اختیارات و کتاب اخبار الا وابل فی تذکرة المصنفین وترجمه المولفین من العلماء والفضلاء وتذکرة المعمرین.

3- سید استاد علامه سید محمد کاظم بن عبد العظیم طبا طبا ئی یزدی نجفی است که در بیست ودوم رجب (1327 . ه. ق ) در نجف فوت ومدفون گردید رساله ای در اجتماع امر و نهی نوشته است ونیزاز او ست حواشی بر تبصره علامه حلی والاستصحاب و تعادل وتراجیح.

4-علامه سید علی بن علامه فقیه سید محمد کاظم طبا طبائی یزدی.

5- میر صدر الدین طبا طبائی مولف مرصع الحواشی تاریخ تالیف (1266. ه. ق )

6- میرزا محمد علی بن میر میر محمد باقر الحسنی الحسینی الطبا طبائی یزدی ادیب متخلص بوامق صاحب تذکره میکدة یا اشیانه میکدة در تذکره شعراء بفارسی .

8- میرزا محمد علی مدرس ابن سید علی رضا بن زین العابدین بن سید محمد معروف باخباری ابن سید صدر الدین محمد نصیر بن میرزا محمد صالح طبا طبائی یزدی زواره ای متوفی در (1240. ه. ق)مؤلف ترجمه اعتقادات صدوق .

از سلسله سادات طبا طبای زواره که به یزد مهاجرت نموده اند طایفه سید ضیاء الدین طبا طبائی نخست وزیر ایران در پایان سلطنت احمد شاه قاجار است.

 اتشکده اردستان ج۱ ص۱۷۹

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 8:6  توسط عماد   | 

سادات طبا طبای بروجرد

سادات طبا طبای بروجرد:

آنچه مسلم است یکدسته از سادات طبا طبا ی زواره هم به بروجرد مهاجرت نموده اند وبرای نگارنده (نویسنده کتاب آتشکده اردستان)معلوم نگردید که این عده از چه طایفه ای از سادات طبا طبای زواره بوده اند آنچه معروف است از طایفه میر شاهمراد بوده اند و ظاهرا"  میر شاهمراد همان مرادی باشد که دراجداد سادات بروجرد دیده می شود نگارنده شجره نامه مرتبی از این سلسله بدست نیاوردم.

یک شجره نامه از مرحوم سید نورالله طبا طبائی بروجردی که چند سال قبل وفات یافته و با آیت الله بروجردی نسبت نزدیک دارد در دست است که نا مرتب ومرسله وبیشتر القاب واسامی بهم آمیخته بنظر می رسد یعنی چندین فاصله حذف شده برای استحضار عین آن درج می گردد «سید نور الدین بن سید رحیم بن سید هادی بن سید جواد بن سید مرتضی  بن سید محمد بن سید عبدالکریم بن سید مراد(تاسید مراد مرتب است) بن شاه اسداله بن سید جلال امیر الدین بن حسن بن مجدالدین بن قوام الدین بن اسمعیل عباد بن ابی المکارم بن عباد بن ابی المجد بن عباد علی بن حمزة بن طاهر بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم الملقب بطبا طبا بن اسمعیل الدیباج بن ابراهیم الغمر بن الحسن المثنی بن الامام المجتبی سبط المصطفی ابی محمد الحسن بن امیر المومنین (ع) . ابراهیم الغمر بن فاطمه بنت ابی عبدالحسین (ع)»

علاوه بر این که چندین فاصله حذف شده در پاره ای موارد دو فاصله یکی شده در هر حال کسانیکه از این عده ببروجرد مهاجرت نموده اند بدین قرار است:

1-سید آیت الله بحرالعلوم سید محمد مهدی بن مرتضی بن سید محمد بن سید عبد الکریم بن مراد طبا طبائی بروجردی نجفی متولد در کربلا در (1155 ه. ق )ومتوی در نجف در (1212 .ه .ق )است که از بزرگان سادات وعلماء عصر خود به شمار میرفته واز مشایخ اجازه او یکی وحید بهبهانی ودیگری شیخ ابوصالح محمد مهدی بن بهاء الدین محمد ملقب بصالح متوفی در (1183 ه. ق. )بوده است و به عده زیادی از بزرگان علما وسادات اجازه داده است که از آنجمله می باشد:

الف- سید ابوالقاسم جعفر بن سید حسین بن ابی القاسم جعفر بن موسوی خوانساری متوفی (1240.ه.ق) .

ب – شیخ احمد زین الدین احسائی متوفی (1241.ه. ق).

ج – حاج محمد حسین بن معصوم قزوینی ساکن شیراز متوفی در آنجا در سال (1240.ه .ق )ومدفون در حائر حسینی تاریخ اجازه (1211.ه.ق ).

د – سید حیدر بن حسین بن علی المسوی ایزدی تاریخ اجازه (1209.ه.ق )

ه – علامه سید دلدار علی.

ز – شیخ عبد علی بن محمد بن عبدالله بن حسین بن قضیب القارونی الخطی (از مشایخ حاج محمد ابراهیم کلباسی )تاریخ اجازه (1197 ه. ق )ادامه دارد

ح – سید عبد الکریم بن سید جواد بن سید عبدالله بن سید نور الدین بن سید نعمت الله محدث جزائری موسوی شوشتری متوفی در نجف سال (1215 ه. ق ) که از تالیفات اوست ارجوزه های بنام «فضائل الرمان »و کتاب «الاثنا عشریات» در مراثی و آنرا «العقود الاثنتاعشریة»نیز خوانند وبیت اول آن:

الله اکبر ما ذاالحادث الجلل        فقد تزلزل سهل الارض والجبل

ونیز از او رساله «الخلل»راجع بصلواة مسافر واصالة البرائة.

2- سید علی بن عبدالکریم بن علی «از احفاد سید محمد طبا طبائی بروجردی جد آیت الله بحر العلوم » متوفی در سال (1306 ه.ق ) در اصفهان که از اوست« اصول الفقه»

3 – سید محمد تقی بن سید رضا بن آیت الله بحر العلوم الطبا طبائی النجفی متوفی در (1289 .ه. ق ) که از اوست کتاب اصول الفقه مسمی به «قواعد الاصول»

4 – سید جعفر بن سید محمد باقر بن سید علی صاحب البرهان بن السید رضا بن آیت الله بحر العلوم طبا طبائی نجفی از تالیفات اوست :کتاب «اسرار العارفین » در شرح کلام امیر المومنین در باب دعای کمیل بن زیاد و «تحفة الطالب» وترچمه آن «حلق اللحیه» بفارسی.

5 – علامه سید حسین بن سید رضا بن آیت الله بحر العلوم طبا طبائی نجفی متوفی (1306.ه ق. )که از اوست «شرح الدرة المنظومة» که  اصل آن از تالیفات آیت الله بحر العلوم است .

6 – سید محمد بن سید عبد الکریم بن مراد طبا طبائی بروجردی جد آیت الله بحر العلوم است که در اصفهان متولد و در بروجرد وفات یافته وقبر او مزار عمومی است . از مولفات اوست :1- رساله احباط وتکفیر  2- رساله الایمان والاسلام 3 – اسرار اشکال حروف الهجاء .

7 -  علامه سید محمد صادق بن سید حسن بن سید ابرهیم بن بن سید حسین بن سید رضا بن آیت الله بحر العلوم الحسنی الطبا طبائی نجفی مجاز از علامه مفتی میر ناصر حسین بن علامه کبیر میر حامد حسین الموسوی الکنتوری الکنهوی از تالیفات اوست ارجوزه ای در سلسله نسب   که موسوم است به (سلسله ذهبییه ) ودر آن نسب خود را بامام حسن مجتبی (ع)میرساند و نیز ارجوزه ای دیگری موسوم به (ارجوزه تقریظ الاسماع ) در رضاع دارد .

8 – سید علی بن سید رضا بن آیت الله بحرالعلوم الطبا طبائی متوفی در سال (1298 .ه. ق ) که عده ای از علماء از طرف او اجازه یافته اند که از آن جمله است :

الف سید محمد جعفر بن حاجی میرزا علینقی طبا طبائی حائری متوفی در سال 1320 ه. ق)

ب – ملا عباس قزوینی .

ج – شیخ شکر بن احمد نجفی .

د – میرزا بهاء الدین صدر الشریعة بن میرزا علی محمد خان نظام الدوله اعظم (مجاور نجف)بن میرزا عبد الله خان امین الدوله بن محمد حسین خان صدر اعظم اصفهانی (در مدرسه نجف مدفون است

9 – سید رضا بن آیت الله بحر العلوم طبا طبائی متوفی (1253. ه.ق ) که از مولفات او است رساله الاجماع واصول الفقه .

10- سید محمد بن سید تقی بن سید رضا بن سید محمد مهدی بحر العلوم متوفی در نجف در سال (1326 . ه .ق )که از تالیفات او است :الحق والحکم .

11 – آیت اللهخ حاج آقا حسین بن علی طبا طبائی بروجردی متولد صفر (1292 .ه .ق )رئیس حوزه علمیه قم که از تالیفات اواست :حواشی نجاشی.

آتشکده اردستان ج۱ ص۱۷۸

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:55  توسط عماد   | 

طوایف سادات طبا طبا

2- طایفه میر شاهمیر :

بطوریکه در طایفه وهابیه توضیح داده شد میر علی اکبر شاهمیر از احفاد میر عبد الوهاب بوده که مردی عالم و مقتدر وصاحب تالیفاتی بوده است از جمله تالیفاتش رساله ای در تعین قبله شرعی ونیز حاشیه ای بر حاشیه ملا عبدالله یزدی می باشد واین طایفه باو منسوبند .

3- طایفه میر صدر الدین محمد :

این طایفه نیز بهمان طایفه وهابیه متصل می شوند و معروفند به طایفه میرزا صدر الدین محمد که مردی عالم وریاضی دان بوده وحاشیه ای بر خلاصه الحساب شیخ بهائی نوشه است .

4- طایفه حاجی میرزا کاظم وکیل الرعایا:

این طایفه منسوبند به حاجی میرزا کاظم وکیل الرعایا بن میرزا عبدالوهاب الشهیر بمیرزا یاسای وکیل الرعایا بن حاجی میرزا جعفر وکیل الرعایا بن میرزا عبدالوهاب وکیل مالیات بن حاجی میرزا محمد علی وکیل مالیات (نجفقلی خان دنبلی حاکم تبریز این سید را بخانه خود دعوت کرد و بدون گناهی نابینا کرد) بن میرزا صدر الدین محمد وکیل مالیات بن میرزا محمد قاضی (در استیلای رومیه شهید شد) بن میرزا صدرا قاضی بن میرزا یوسف نقیب الاشراف بن میرزا صدر الدین بن میرزا مجد الدین بن سید عماد الدین امیر حاج بن سید فخرالدین حسن بن سید کمال الدین محمد بن حسین بن شهاب الدین علی بن عماد الدین علی بن سید احمد بن سید عماد بن عماد الدین علی بن محمد بن سید احمد بن محمد الاصغر بن سید احمد بن سید ابراهیم طبا طبا وعده آنان نیز زیاد و بزرگان علمائی از میان این طایفه بر خاسته اند و هر یک تیره و طایفه ای را در آذر بایجان تشکیل داده اند.

آتشکده اردستان ج۱ ص ۱۷۵

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 18:4  توسط عماد   | 

طوایف سادات طبا طبا

طوائف سادات طبا طبا.

بطوریکه اشاره شد سادات منسوب به ابراهیم طبا طبا اصولا" به سه دسته تقسیم می شوند .

1-ساداتی که از بدو امر خارج از کشور ایران میزیسته اند مانند قاسم طبا طبا یا قاسم رس که این دسته از سادات مورد بحث کتاب نیست .

2-ساداتی که از صلب حسین بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طبا طبا می باشند مانند سادات طبا طبا ی روح اله اردستان که در بیان شرح نژاد سادات اردستان مفصلا"بیان گردیده است 3-سادات منسوب به طاهر بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طبا طبا که از بطن دختر احمد بن محمد بن رستم می باشد که موضوع بحث این مقال است.

اولاد طاهر بن علی و فاطمه بنت احمد بن محمد بن رستم.

این دسته از سادات که بسادات زواره خوانده می شوند به شاخه های مهمی تقسیم می شوند ودر درفاتریکه نزد متولی رقبات موقوفه که در این تاریخ آقا حسین طبا طبائی زواره ای است ودر محل بید آباد اصفهان سکونت دارد موجود است درج شده ولی از نظر اینکه از دادن حقوق سادات تعلل می نماید از ابراز آن دفاتر هم خود داری می کنند این استکه برای نگارنده هم مقدور نشد که آن شاخه ها را بدست آورم واین صفحات را از ریشه های نسب سادات مزین نمایم.

سادات آذربایجان.

آنچه معلوم است یکدسته از این سادات در موقع هجوم مغول ودسته ای قبل از هجوم مغول بآذربایجان مهاجرت کرده اند و دسته مهمی را در آنجا تشکیل داده اند که از آن دسته است:

1-طایفه میر عبدالغفار =یا وهابیه

بطوریکه در جغرافیای مظفری و تاریخ اولاد اطهار مسطور است میر عبدالغفار که سلسله نسبش بشرح زیر بوده:

«میر عبدالغفار بن السید عمادالدین امیر حاج بن السید فخرالدین حسن بن کمال الدین محمد بن السید حسن بن شهاب الدین علی بن میر عماد الدین علی بن السید احمد بن السید عماد بن السید عباد بن السید عماد الدین علی بن ابی الحسن محمد بن السید احمد بن السیدمحمد الاصغر بن السید احمد الرئیس بن السید ابرهیم الطبا طبا بن السید اسمعیل الدیباج بن السید ابرهیم الغمر بن الحسن المثنی بن الامام الحسن بن امیرالمومنین علی المرتضی علیهما السلام» در روزگار امیر تیمور گورکان از مدینة السادات زواره به تبریز آمده است ودر مقبره اولاتد امیر تیمور در پای منار سرخاب تبریز مدفون است .

میر عبدالوهاب فرزند میر عبد الغفارکه جد سادات طبا طبائی تبریز است ومیر عبدالباقی فرزند میر عبدالوهاب است که جد یوسف شاه بن حسن پادشاه است.

ولی فعلا" در تبریز نه از مقبره تیموریان ونه از اولاد ذکور حسن پادشاه ترکمان و نه از منار سرخاب اثری باقی نیست و باین جهت است که سادات وهابیه (اولاد میر عبدالوهاب )مدعی وراثت موقوفات حسن چادشاه هستند.

میر عبدالوهاب در سال یکهزار وبیست وهفت(1027 ه.ق) در مدینه قسطنطنیه بدرود جهان گفت.

بطوریکه در تاج التواریخ تالیف خواجه محمد بن حسن خان سپاهانی مشعری مذکور است پس واقعه چالدران (920 ه.ق) پادشاه ایران (شاه اسمعیل ) با سلطان سلیم خان از در صلح در آمد و پوزشها کرد بزبان سفیر خود .

میر عبدالواب که از اشراف سادات وعلماءتبریز بود وقاضی پاشا که از نسل صاحب حاوی و نام او اسحق بوده و مولانا شکرالله مغانی و حمزه خلیفه با جمعی کثیر بعنوان سفارت نزد سلطان سلیم آمدند ولی پوزش پادشاه ایران را نپذیرفت میر عبدالوهاب وقاضی پاشا وهمراهان را ینگی حصار بحصن دیموته اعزام و مبحوس کرد.

از جمله متمنیات شاه ایران استرداد تاجلی خانم بود که در موقع جنگ چالدران گرفتار شده بود .

پسر دیگر میر عبدالوهاب میر علی اکبر رمعروف به شاهمیر است وپسر او سید اسمعیل و پسر وی میر مجد الدین و فرزند او میرزا صدر الدین محمد وپسر وی میر ولی و فرزند میر ولی میرزا مخدوم وپسر او میرزا اشرف جهان وپسر وی میرزا عطا الدین و فرزند او حاج میرزا عبد الفتاح وپسر او جناب عالم کامل فاضل زاهد مجاهد جامع العلوم من المعقول والمنقول حاج میرزا محمد یوسف متوفی در سال یکهزارودوستوچهل و دو هجری قمری وفزند او محمد صادق محمد رضا طبا طبائی تبریزی مؤلف تاریخ اولاد الاطهار (در 1300 قمری تإلیف شده است )بوده که عده زیادی از سادات طبا طبا ی  تبریزیان باین عده منسوبند.

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:30  توسط عماد   | 

وجه تسمیه سادات طبا طبا

وجه تسمیه سادات طبا طبا

در وجه تسمیه سادات به طبا طبا اختلاف است .آنچه در افواه معروف وچنانچه صاحب روضات الجنات گفته در کتابی هم دیده شده که اختلافی بین سادات اولاد امام حسین علیه السلام در نقابت حاصل شد یعنی بین ابراهیم طباطبا و برادرش حسن و اینطور توافق کردند که به مسجد حضرت رسول (ص)رفته سلام کنند هر کس را جواب آمد نقابت سادات  از آن او باشد وبعد از سلام ندا آمد یا ولدی ابراهیم طیبا" طیبا"و بتدریج این کلمه لقب تلقی وترویج ودر اثر کثرت استعمال به طبا طبا تبدیل گردید.

ابن خلکان در وفیات العیان می نویسد:طبا طبا به فتح طائین لقب ابراهیم است وعلت آن است که چون ابراهیم لکنت در زبان داشت و قاف را تبدیل به طا می کرد روزی به غلام خویش امر داد که جامه او را بیاورد غلام پرسید که«اجئی بدراعة» ابرهیم گفت «لاطبا طبا»در صورتیکه مردش قبا قبا بود.

مولف مجمع البحرین چنین می گوید:«طبا لقب ابراهیم بن اسمعیل بن حسن «وکان الاصل فیه قبا قبا فعیرعنه بذالک لرثاثة بلسانه»ومعلوم می شود که مؤلف مزبور در اینکه طبا طبا لقب ابراهیم است وعلت گرفتگی زبان است وبجای قبا قبا طبا طبا گفته شده با ابن خلکان هم عقیده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:57  توسط عماد   | 

شجره نامه سادات طبا طبا

شجزه نامه سادات طبا طبا

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام طبق مستخرج از کتب انساب وتئاریخ دارای هشت پسر باسامی :

1-زید .

 2حسن مثنی .

3- حسین اثرم .

4- طلحه .

5-عبدالله

 6- قاسم

7- عبدالرحمن

8-عمر بوده است

حسن مثنی با فاطمه دختر امام حسین (ع) ازدواج کرد واز وی سه پسر باسامی :

1- عبدالله .

2- ابراهیم

3-حسن مثلث ودو دختر باسامی:

زینب

ام کلثوم متولد گردیده است.

حسن مثنی

حسن مثنی مکنی به ابو محمد متولی صدقات حضرت امیر المومنین (ع)بوده است . نامبرده در واقعه کربلا مجروح وبین کشتگان مخفی بود وبوساطت اسماءخارجه فرازی مکنی به ابو احسان خالوئی .حسن از جدا کردن صرف نظر کردندو اسمأء او را به کوفه برده ومداوا کرد وپس از بهبودی روانه مدینه طیبه شد.

وفات حسن مثنی

حسن مثنی در سنن سی وپنج سالگی بوسیله یکی از فرستادگان مروان مسموم ودار دنیا را بدرود گفت و در قبرستان بقیع مدفون گردید.

ابرهیم بن حسن مثنی

ابراهیم مکنی به ابو اسمعیل که در سال هفتاد وچهارم هجری بدنیا آمده از لحاظ کثرت جود وسخاوت ملقب به غمر گشته است .چه غمر در لغت عرب فرو رفتن در دریا است و کنایه از کثرت جود نیز می باشد .

ابراهیم وبرادرش از جمله روات حدیثند . ابو جعفر منصور ابراهیم وبرادرش را در کوفه محبوس نمود و مدت پنج سال در زندان با نهایت رنج وزحمت به سر برد .یک صد و چهل و پنج هجری در ماه ربیع الاول در سن شصت ونه سالگی بدار باقی ارتحال یافت.آن جناب اول کسی از زندانیان بود که در زندان وفات یافت . ابراهیم را فضائل ومحاصن زیادی بود .سفاح در زمان خود مقدمش را گرامی می داشت.

اولاد ابرهیم غمر:

ابراهیم غمر یازده فرزند که پنج تن دختر وشش پسر باسامی

1- یغوب

2- محمدالاکبر

3- محمد الاصغر

4- اسحق

5- علی

6- اسمعیل بوده است

اسمعیل بن ابراهیم غمر

اسمعیل مکنی بود به ابو ابرهیم وملقب بود به دیباجالاکبر و از آن جهت اورا دیباج گفتند که صورت او در خوبی بی مانند بود وچون برادرش محمد نیز همین صفت را داشت او را اکبر میگفتند و برادرش را دیباج الاصغر .او را شریف الاخلاص نیز می گفتند و از غازیان جنگ فخ بشمار می رفت.

بطوریکه معروف و مشهور است مدفن اسمعیل محله گلبهار اصفهان است.

اولاد اسمعیل

اسمعیل بن ابراهیم دارای دو پسر باسامی:حسن وابراهیم ویک دختر بنام ام الحسن بوده است .

ابراهیم بن اسمعیل

ابراهیم معروف به طبا طبا که وجه تسمیه آن گذشت مادرش ام ولد است مردی با رضانت دین ورزانت یقین عقاید خود را در{به} حضرت رضا (ع) معروض داشت واز شوائب شک وشبهت پاکیزه ساخت.

ابوالحسن غمری نسابه معروف گفته است :زمانیکه ابراهیم کودک بود پدرش اسمعیل خواست برای او جامه بدوزد او را گفت اگر خواهی پیراهنی کنم واگرنه قبائی بدوزم .چون هنوز زبانش در اظهار مجارج حروف رسا نبود بجای قبا قبا گفت طبا طبا وبدین کلمه ملقب گشت ولکن اهل سواد گویند طبا طبا به زبان نبطیه بمعنی سید الاسادات است وبونصر بخاری نیز چنین روایت کرده است .

اولاد ابراهیم طبا طبا

ابراهیم طبا طبا دارای دو دختر ویازده پسر باسامی:

1-جعفر

2-ابراهیم

3- اسمعیل

4- موسی

5- هرون

6- علی

7-عبد الله

8-محمد

9- حسن

10- احمد

11- قاسم

کنیت ابراهیم ابو اسمعیل ولقبش زین العابدین وشهرتش طبا طبا ومدفنش محله چمبلان اصفهان است.

احمد بن ابراهیم طبا طبا:

آنچه از مطا لعه سلسله انساب سادات طباطبا معلوم می گردد سادات طبا طبای اصفهان واردستان وزواره ونطنز ونائین وکاشان و یزد وقم وبروجرد وقهپایه وآذر بایجان وخلاصه تمام شهر های ایران از احفاد احمد بن ابراهیم طبا طبا ملقب به رئیس و مکنی به ابوالعباد که در اصفهان متولد گردیده محسوب می شود.

احمد رئیس دارای پسری بنام محمد مکنی به ابوجعفر الاصغر امیر خزانیه ودیگری ابراهیم بوده است

ابوجعفر را پسری بنام احمد ملقب به فتوح الدین ومکنی به ابوعبدالله النقیب الشاعر باصفهان و فتوح الدین را پسری بنام محمد که معروف و مکنی به ابوالحسن شاعر عالم ونقیب واز شرفای اصفهان و بحدت ذکاءوقریحه مشهور و مذکور بوده است او رااست کتاب عیار الشعر وکتاب تهذ یب الطبع وکتاب العروض وکتاب الشعر والشعرا ودیوان شعراء و تعریض الدفاتر ونقدالشعر وسنمام المعالی . ابوالحسن شاعر که مردی نسابه هم بوده در اصفهان متولد ودر همانجا در سال سیصد وبیست ودو ویا سیصد وسی ودو (332 ه .ق)وفات یافته است.

از نسل شاعر مزبور بسیاری از علماء وادبا ء برخاسته اند که ذکر آنان در این مختصر گنجا یش ندارد برخی هم کنیه او را ابوالحسن گفته اندولی آنچه مشهور است ابواحسین است .محمد بن احمد را پسری بود بنام علی ملقب به شهاب الدین و مکنی به ابو الحسین و نیز ابو طاهر و معروف به شاعر بوده که با فاطمه دختر احمد بن محمد بن رستم بن المیطار القرشی در اواخر نیمه دوم قرن سوم هجری ازدواج نموده واز این زن طاهر متولد شده که نواده دختری احمد بن محمد بن رستم محسوب می گردد واز این طریق سلسله سادات طبا طبا با احمد مذکور قرابت پیدا نموده واز موقوفات او که بعدا"شرح داده خواهد شد استفاده می کنند.

شهاب الدین شرحی بر تاریخ اشرف التواریخ قاضی عضد نوشته موسوم به ترجمه اشرف التواریخ.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:41  توسط عماد   | 

سبب اجتماع سادات طبا طبا در زواره

سبب اجتماع سادات طبا طبا در زواره

طبق آنچه معروف است احمد بن محمد بن رستم بن المطیار القرشی که به مدینی و رستمی نیز معروف بوده در آخرنیمه قرن دوم ونیمه اول قرن سوم هجری در اصفهان میزیسته واصلا"نیاکان او از قریش بوده و باصفهان مهاجرت نموده اند.

در اصفهان سمت حکمرانی و اما رت داشته ودارای ضیاع وعقار فراوان وقصور زیبائی در اصفهان و اطراف بوده وخود ونیاکانش همه از اهل فضل وشعر بوده اند و ابیاتی که حاکی از جلالت قدر او است در کتاب محاسن اصفهان مسطور است.

چون احمد مردی عقیم بوده نذر می کند اگر خداوند فرزندی اورا عطا کند با قرینه خود از سادات طبا طبا که در اصفهان نقابت داشته تزویج کند این نذر به هدف اجابت می رسد وفاطمه دختر احمد به حباله نکاح شهاب الدین علی در می آید.

اگر چه معروف است که بین ابراهیم طبا طبا وبرادرش راجع به ازدواج فاطمه دختر احمد اختلاف بوده و دختر به حباله نکاح ابراهیم در آمده است ولی این حرف صحت ندارد .زیرا مطابق وقف نامه زواره که در تاریخ رمضان سیصد و شانزده (316 ه. ق)هجری تنظیم شده اصولا" ابراهیم طبا طبا وجود نداشته است .چه ابراهیم غمر در سال یک وصد وچهل و پنج هجری در سن شصت ونه سا لگی وفات کرده وچنانچه اسمعیل دیباج در آن تاریخ سی ونه سال داشته باشد ابرهیم طبا طبا هم در آنموقع لااقل نه سال داشته واگر شصت ونه سال سن عمر ابراهیم باشد ابراهیم در دویست و چهارده فوت نموده است وبا زمان احمد بن محد بن رستم مقارنتی نداشته است.

پس از آنکه نذ ر بهدف اجابت رسید احمد دختر خود را که فاطمه نام داشت بازدواج یکی از سادات طبا طبا که بنظر نگارنده شهاب الدین بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طبا طبا است در آورد واز فاطمه نامبرده طاهر بن علی بوجود آمده است این شخص (طاهر) اولین کسی است که موقوف علیهم موقوفات احمد بن رستم چنانچه بتفصیل بیان خواهد شد تشخیص گردیده است.

وسادات طبا طبا که از موقوفات استفاده می کنند از نژاد طاهر مزبور ند ظاهرا"شهاب الدین علی معروف به شاعر از آن زن دیگری که از سادات حسینی بوده فرزندی بنام حسین مکنی به ابومحمد داشته که سادات سید روح الله اردستان چنانچه در محل خود بتفصیل بیان گردید به حسین مزبور منسوب می گردند وشاید چون مادر آنان از سادات حسینی بوده علاوه بر لقب طبا طبا به حسینی نیز شهرت دارند.

آتشکده اردستان

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:0  توسط عماد   |